POLITYKA PRYWATNOŚCI

[obowiązuje z dniem 25.05.2018]

Niniejsza polityka prywatności spółki GATX Rail Europe („Polityka Prywatności”) zawiera informacje na temat sposobu, w jaki ww. spółka korzysta z danych użytkowników witryny internetowej www.gatx.eu i jej poszczególnych stron (łącznie „Witryna”) a także sposobu ochrony prywatności użytkowników.

1. Wprowadzenie
1.1      Administratorem danych użytkowników Witryny Internetowej jest jedna z lokalnych spółek grupy GATX Rail Europe („GATX”, „Administrator Danych” lub „Spółka”).
1.2      Administrator Danych zobowiązuje się nie naruszać poufnego charakteru danych zebranych w trakcie korzystania z Witryny przez użytkowników.
1.3      Administrator Danych nie narusza prywatności jego klientów/użytkowników Witryny oraz osób odwiedzających Witrynę (wraz ze wszystkimi jej poszczególnymi stronami).
1.4      Ponieważ GATX przykłada należytą wagę do prywatności użytkowników, niniejszy dokument przybliża użytkownikom praktyki GATX w zakresie gromadzenia i przetwarzania ich danych, zarówno w trybie online jak i offline, a także kroki podejmowane przez GATX w celu ochrony ich danych. W niniejszej Polityce Prywatności, termin „Dane Osobowe” oznacza informacje umożliwiające GATX ustalenie tożsamości użytkowników. Ww. informacje mogą zostać użyte do identyfikacji lub lokalizacji użytkownika a także kontaktu z użytkownikiem. Dane Osobowe obejmują imię i nazwisko użytkownika, jego adres korespondencyjny, numer telefonu, numer komórkowy, adres e-mail oraz inne dane identyfikacyjne i kontaktowe. GATX może również gromadzić inne informacje. W każdym takim przypadku GATX postara się umieścić link do niniejszej Polityki Prywatności, tak aby umożliwić użytkownikowi zapoznani się ze sposobem, w jaki jego dane będą wykorzystane.
1.5      „Dane Inne niż Osobowe” oznacza informacje, które nie mogą zostać użyte do identyfikacji osoby, same lub wraz z innymi informacjami. GATX może gromadzić pewne inne informacje na temat użytkownika, takie jak na przykład jego wiek, płeć a także na temat miejsc Witryny odwiedzonych przez użytkownika. Ww. informacje mogą podlegać kompilacji i analizie, zarówno w wymiarze jednostkowym jak i zbiorowym. Ww. informacje mogą obejmować: tzw. jednolity wskaźnik zasobu czyli URL („URL”) witryny, z której użytkownik wszedł na Witrynę i URL witryny, którą odwiedził w następnej kolejności, rodzaj użytej przeglądarki oraz adres IP użytkownika („IP”). URL to globalny adres stron internetowych i innych zasobów. Adres IP jest identyfikatorem komputera lub urządzenia sieciowego, używającego protokołu kontroli transmisji/protokołu internetowego ("TCP/IP") takiego jak internet. Sieci korzystają z protokołu TCP/IP w celu wysyłania informacji na podstawie docelowego adresu IP. Innymi słowy, adres IP jest numerem automatycznie przydzielonym komputerowi użytkownika podczas gdy użytkownik przegląda strony w sieci internetowej, umożliwiającym serwerom internetowym lokalizację i identyfikację komputera użytkownika. Komputery potrzebują adresu IP, żeby użytkownicy mogli komunikować się w trybie online i przeglądać strony internetowe.

2. Informacje gromadzone przez GATX
2.1      Dane Osobowe
GATX może pobrać Dane Osobowe, jeżeli użytkownik:
2.1.1      zasięgnie informacji o usługach świadczonych przez GATX;
2.1.2      skontaktuje się z GATX;
2.1.3      poprosi o informacje na temat wagonów GATX, lub
2.1.4      prześle informacje do GATX w inny sposób.

2.2      Dane inne niż osobowe
Witryna internetowa zbiera również pewne dane inne na temat użytkownika niż jego dane osobowe. W procesie tym wykorzystywana jest technologia Clickstream, która może nie być w pełni zrozumiała dla użytkownika. Dane inne niż osobowe nie są łączone z Danymi Osobowymi.

3. Zasady przetwarzania danych
3.1      Dane osobowe użytkowników Witryny Internetowej będą przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

4. Przetwarzanie danych: Cele i czynności
4.1      Kontroler Danych zbiera dane osób logujących się na Witrynę, wypełniających formularz kontaktowy lub zapisujących się na newsletter.
4.2      Dane Osobowe użytkowników Witryny będą przetwarzane w celu administrowania kontem użytkownika na Witrynie, na potrzeby komunikacji z użytkownikami, przesyłania im newsletterów i realizacji działań marketingowych, oraz w innych celach zgodnych z prawem, w zakresie w jakim będzie to wymagane na potrzeby umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie administrowania konta użytkownika, a także w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora Danych, tj. zgodnie z art. 6 ust 1 pkt (a), (b) i (f) RODO.
4.3      W zależności od formy użycia Witryny, użytkownik może zostać poproszony o podanie większej lub mniejszej ilości informacji, w tym Danych Osobowych, niezbędnych do realizacji jego zamówienia lub prośby.
4.4      Dane Osobowe użytkowników Witryny będą przechowywane do czasu wycofania przez użytkownika zgody na przesyłanie mu newslettera oraz przez okres konieczny do wykonania umowy na świadczenie usług elektronicznych w formie administrowania konta użytkownika, której użytkownik jest stroną, oraz po rozwiązaniu tej umowy - na okres 3 lat w formie zarchiwizowanej.  Administrator Danych będzie przetwarzać Dane Osobowe przekazane przez użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego przez okres obowiązywania umowy, powiększony o okres dodatkowych 12 miesięcy od chwili jej rozwiązania, chyba że użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu swoich Danych Osobowych w tym celu.

5. Prawa użytkownika
5.1      Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania, wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody), sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, przekazania podanych danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych w przypadku gdy stwierdzi, że Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe w sposób niezgodny z przepisami RODO.
5.2      Podanie Dane Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy i wykonanie umów już zawartych z Administratorem Danych, i uniemożliwi Administratorowi Danych wykonywania takich usług jak np. rozsyłanie newsletterów.
5.3      W zależności od wyboru dokonanego przy wypełnianiu odpowiedniego formularza na Witrynie, podane Dane Osobowe, w szczególności adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, mogą być używane przez Administratora Danych do wysyłania informacji handlowych.
5.4      Ponadto, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, Administrator Danych może okresowo wysyłać przygotowane przez siebie newslettery na adresy e-mailowe podane przez użytkowników.

6. Informacje przekazywane przez GATX innym podmiotom
6.1      Dane Osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne w celu spełnienia prośby lub wniosku użytkownika Witryny, z zastrzeżeniem pkt 6.6. niniejszej Polityki Prywatności.

Nasi partnerzy
6.2      GATX zawiera umowy z innymi spółkami (np. deweloperami witryn), które świadczą pewne usługi na rzecz GATX w celu stworzenia/utrzymania niniejszej Witryny. W niektórych przypadkach partnerzy mogą mieć wgląd do Danych Osobowych, jednakże są umownie zobowiązani do zachowania poufności i korzystania z nich wyłącznie na potrzeby usług świadczonych na rzecz GATX.
6.3      Umowy podpisane z ww. spółkami zabraniają im wykorzystywania informacji udostępnionych przez GATX we własnych celach marketingowych lub przekazywania tych informacji innym podmiotom oprócz GATX.
6.4      Administrator Danych zawarł umowę ze spółką świadczą usługi hostingowe, DATA Quest, dotyczącą przetwarzania Danych Osobowych w zakresie koniecznym do świadczenia usług związanych z informacjami wpisywanymi przez użytkowników Witryny w odnośne rubryki formularza (np. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Administrator Danych zamierza przekazywać dane ww. usługodawcy po uzyskaniu ich od użytkowników.
6.5      Spółki hostingowe będą przetwarzać Dane Osobowe użytkowników Witryny na rzecz i w imieniu Administratora Danych a także we wskazanym przez niego zakresie. Spółki hostingowe będą przetwarzać ww. dane w okresie obowiązywania umowy na usługi hostingowe. Spółki hostingowe są zobowiązane do przestrzegania wszystkich zasad określonych w niniejszej Polityki Prywatności.

Osoby trzecie
6.6      Bez względu na powyższe zasady, GATX może ujawnić Dane Osobowe użytkownika odnośnej osobie lub podmiotowi trzeciemu jeżeli spółka GATX będzie do tego zobowiązana zgodnie z przepisami prawa lub jeżeli uzna to za konieczne:
6.6.1      w celu zachowania zgodności z obowiązkami wynikającymi z obowiązującego prawa (np. nakaz przeszukania, wezwanie sądu, nakaz sądu);
6.6.2      w celu ochrony praw i mienia Spółki;
6.6.3      w celu analizy zgłoszonych przypadków oszustw, przypadków wysyłania materiałów przez użytkowników posługujących się fałszywym adresem e-mail, lub wysyłania materiałów zawierających treści nękające, groźby lub obraźliwe;
6.6.4      w celu zapobieżenia nieodpowiedniemu lub niedozwolonemu wykorzystywaniu niniejszej witryny;
6.6.5      w sytuacjach awaryjnych, np. jeżeli w przekonaniu GATX wystąpi lub będzie mogło występować ryzyko fizycznego bezpieczeństwa danej osoby.

7. Zmiany do Polityki prywatności.
Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana i zmieniana. Administrator Danych będzie informować użytkownika o wprowadzanych zmianach i terminie ich wejścia w życie. Wszystkie zmiany do Polityki Prywatności będą publikowane na Witrynie.

8. Korzystanie z plików typu cookie
8.1      Z zastrzeżeniem zgody użytkownika Witryny, Administrator Danych może umieszczać w komputerze użytkownika pewne informacje w postaci plików cookie.
8.2      Pliki cookie nie są używane do uzyskiwania jakichkolwiek informacji na temat użytkowników Witryny. Pliki cookie używane przez Witrynę nie przechowują żadnych Danych Osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Wykorzystywane są w celu pomocy użytkownikowi w logowaniu (np. zachowują nazwę użytkownika, kiedy użytkownik się zapisuje lub loguje), zapamiętują niektóre preferencje użytkownika i m.in. pomagają Administratorowi ulepszyć Witrynę.
8.3      Witryna posługuje się dwoma podstawowymi typami plików cookie: tymczasowymi (sesyjnymi) i stałymi. Pliki sesyjne cookie to pliki tymczasowo przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, wyjścia z witryny lub zamknięcia programu (przeglądarki internetowej). Pliki stałe cookie to pliki tymczasowo przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, wyjścia z witryny lub zamknięcia programu (przeglądarki internetowej).
8.4      W wielu przypadkach ustawienia domyślne przeglądarki internetowej umożliwiają przechowywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. W szczególności ustawienia mogą zostać zmienione tak by blokowały automatyczne przetwarzanie plików cookie, co wymaga zmiany ustawień przeglądarki, lub aby użytkownik otrzymywał informację, za każdym razem gdy będą do jego urządzenia przesyłane pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat postępowania z plikami cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki) użytkownika.
8.5      Użytkownik może wyrazić zgodę, o której mowa powyżej, w ustawieniach oprogramowania zainstalowanego na jego urządzeniu lub poprzez konfigurację usługi - tj. w celu wyłączenia lub ograniczenia plików cookie, użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Niemniej jednak, powyższe może doprowadzić do nieprawidłowego działania Witryny lub spowodować brak dostępu do niektórych stron Witryny.
8.6      Na Witrynie wykorzystywane są następujące typy plików cookie:
(a) ściśle niezbędne pliki cookie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych na Witrynie, tj. pliki uwierzytelniające cookie, używane na potrzeby usług wymagających uwierzytelnienia na Witrynie;
(b) pliki cookie zapewniające bezpieczeństwo, tj. używane w celu wykrywania przypadków nadużycia uwierzytelnienia na Witrynie;
(c) monitorujące pliki cookie, pomagające nam zebrać informacje na temat sposobu korzystania z poszczególnych stron Witryny;
(d) funkcjonalne pliki cookie, zapamiętujące wybory dokonywane przez użytkownika i personalizujące interfejs, np. co do wyboru języka, regionu użytkownika, rozmiaru czcionki, projektu strony, itp.
8.7      Administrator Danych informuje użytkownika, że ograniczenie plików cookie może mieć wpływ na niektóre funkcje Witryny.
8.8      Więcej informacji na temat plików cookie jest dostępnych na stronie http://www.allaboutcookies.org/.

9. Ryzyka związane z korzystaniem z Witryny Internetowej
9.1      Użytkownik powinien przyjąć do wiadomości, że dane wysyłane za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej pomiędzy jego urządzeniem a Witryną nie są całkowicie bezpieczne. Administrator Danych nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony i bezpieczeństwa tych danych w trakcie komunikacji z Witryną. Niemniej jednak, Administrator zapewnia, że podejmie stosowne działania w celu zabezpieczenia przesłanych mu drogą elektroniczną danych, w szczególności Danych Osobowych podanych przez użytkownika w formularzach online.
9.2      Witryna może zawierać linki do witryn lub serwisów osób trzecich, które znajdują się poza kontrolą Administratora Danych. Linki dotyczące osób trzecich mogą być związane z usługami własnymi tych osób trzecich, świadczonymi elektronicznie, i podlegać odmiennym przepisom polityki prywatności, na które Administrator Danych nie ma wpływu.
9.3      W związku z powyższym, Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za treść bezpośrednio lub pośrednio zalinkowaną na niniejszej Witrynie, lub do których odniesienia niniejsza Witryna zawiera. Wyłączna odpowiedzialność za treść takiej witryny spoczywa na operatorze witryny zalinkowanej lub wspomnianej na niniejszej Witrynie  Administrator Danych usunie linki lub odniesienia do witryn zawierających niezgodne z prawem treści niezwłocznie po powzięciu o tym stosownej wiadomości i tak szybko jak to realnie możliwe.
9.4      Administrator Danych nie odpowiada za posty lub wiadomości publikowane lub wysyłane przez użytkowników forum, publikowane w księdze gości lub na listach mailingowych na niniejszej Witrynie.
9.5      Niektóre elementy Witryny mogą być w szczególności interesujące dla dzieci, jednakże zamiarem GATX nie jest zbieranie Danych Osobowych osób poniżej 13 roku życia. W przypadku jeżeli okaże się, że spółka GATX pobrała jakiekolwiek Dane Osobowe osób poniżej 13 roku życia, ww. Dane będą niezwłocznie usunięte.

10. Zmiana kontroli
10.1    W określonych okolicznościach Administrator Danych może podjąć decyzję o sprzedaży całości lub części swojego przedsiębiorstwa lub majątku lub rozporządzeniu nimi w inny sposób. W takim przypadku Dane Osobowe użytkownika mogą zostać przeniesione przez Administratora Danych na rzecz osób trzecich lub im przekazane w ramach planowanej transakcji lub w związku z nią. W takich sytuacjach Administrator zapewni, że osoby trzecie zobowiążą się zapewnić odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Witryny. Ponadto Administrator Danych poinformuje użytkowników Witryny o ww. okolicznościach a użytkownicy będą wówczas mieć prawo zażądać usunięcia swoich danych.

11. Kontakt z nami
W razie pytań dotyczących przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora Danych, prosimy o kontakt z Administratorem Danych:

GATX Rail Austria GmbH
Am Europlatz 5
Gebäude C
A-1120 Wien
+43 1 865 66 85 0
+43 1 865 66 85 91
info@remove-this.gatx.at 

GATX Rail Germany GmbH
Valentinskamp 70
Emporio Tower
D-20355 Hamburg
+49 40 36 804 0
+49 40 36 804 112
info@remove-this.gatx.de

Inspektor Danych Osobowych:
DPO Service GmbH
Attn: Mr. Philipp Karius
Bethmannstraße 50-54
D-60311 Frankfurt/Main
+49 69 2 99 08 901
Datenschutz@remove-this.dposervice.de​​​​​​​

GATX Rail Poland Sp z o.o.
ul. Przyokopowa 31
PL-01-208
Warsaw
+48 22 69 79 100
+48 22 69 79 200
info@remove-this.gatx.pl

GATX Rail France SAS
64 rue Tiquetonne
F-75002 Paris
+33 1 44 88 20 30
+33 1 44 88 21 17
info@remove-this.gatx.fr