Polityka prywatności
01. Informacja na temat ochrony prywatności danych dla Kandydatów do pracy 02. Informacja na temat ochrony prywatności danych dla klienta 03. Polityka Prywatności i Plików Cookie 04. Informacja na temat ochrony prywatności danych dla Dostawcy 05. Kontakt

Informacja na temat ochrony prywatności danych dla Kandydatów do pracy

Niniejsza informacja informuje Państwa w jaki sposób Grupa GATX Rail Europe, w szczególności podmiot Grupy GATX Rail Europe, z którym jesteście Państwo w kontakcie, (“my“) będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z Pani/Pana podaniem o przyjęcie do pracy.

 1. Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Będziemy przetwarzać dane osobowe określone w punkcie 2 w następujących celach:

 • aktywne podejście do potencjalnych pracowników za pomocą różnych środków, także poprzez zatrudnionych konsultantów personalnych (rekrutacja);
 • planowanie zasobów ludzkich i zarządzanie nimi na poziomie globalnym, w tym między innymi zapewnienie odpowiedniego personelu;
 • planowanie i administrowanie potencjalnymi umiejętnościami pracowników;
 • przetwarzanie wniosków otrzymanych za pośrednictwem różnych metod komunikacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych);
 • organizowanie procesu aplikacyjnego;
 • przeprowadzanie oceny zintegrowanej i przeprowadzanie testów umiejętności;
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona w odniesieniu do roszczeń prawnych;
 • rozważanie poprzednich kandydatów do pracy w związku z nowymi ofertami pracy (np. Pula Kandydatów); i
 • zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników i gości.

Gromadzimy Twoje dane osobowe w trakcie procesu aplikacyjnego (i) za pośrednictwem źródeł publicznych, (ii) konsultantów personalnych, (iii) od Ciebie, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. wysyłając swoje CV pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem rejestracji profilu pracownika na Success Factors), lub (iv) poprzez robienie notatek podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podacie nam Państwo swoich danych osobowych, nie będzie możliwe zakończenie procesu rekrutacyjnego.

 1. Kategorie przetwarzanych danych i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy następujące dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (“RODO”), którym jest zagwarantowanie sprawnego procesu rekrutacyjnego i zapewnienie, że pozyskamy w odpowiedzi na nasze oferty pracy odpowiednich kandydatów do pracy:

 • imię i nazwisko;
 • przedrostek (Pan/Pani/itp.), w tym tytuły naukowe;
 • sufiks (przyrostek);
 • zdjęcie (jeśli dostarczono);
 • płeć;
 • adres;
 • data/miejsce urodzenia;
 • prawo jazdy (tak/nie);
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • stan cywilny i dzieci;
 • obywatelstwo;
 • zezwolenie na pobyt / pozwolenie na pracę;
 • stanowisko, o które się ubiegasz;
 • rodzaj aplikacji (np. e-mail, LinkedIn, aplikacja spekulacyjna tak/nie);
 • rodzaj aplikacji (np. e-mail, LinkedIn, aplikacja spekulacyjna tak/nie);
 • okres wypowiedzenia;
 • pożądane wynagrodzenie;
 • życiorys;
 • służba wojskowa/cywilna;
 • edukacja (szkoła, uniwersytet, kursy);
 • wcześniejsze doświadczenie zawodowe;
 • umiejętności i kompetencje osobiste;
 • podpis;
 • certyfikaty i sprawozdania;
 • notatki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej;
 • informacje z danymi (np. dostarczone przez strony trzecie);
 • dane kontaktowe (w tym e-mail);
 • dostarczone przez Ciebie nagrania wideo, a także ich oceny (1-5 gwiazdek i wyjaśnienia, jeśli istnieją) przez menedżerów HR, odpowiedzialnych menedżerów lub inne osoby decyzyjne;
 • ocena i dane ewaluacyjne w trakcie procesu aplikacyjnego (np. raporty oceniające, raporty wynikające z testów umiejętności); i
 • wszelkie inne dane podane przez Ciebie podczas procesu ubiegania się o pracę.

W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię w oddzielnym procesie o wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Przekazywanie danych osobowych

W zakresie, w jakim jest to konieczne do celów określonych powyżej, przekażemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

 • agencje pośrednictwa pracy, z których korzystamy;
 • dostawcy testów umiejętności, z których korzystamy;
 • dostawcy usług IT, z których usług korzystamy; i
 • spółki wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej.

Niektórzy z odbiorców, o których mowa powyżej, znajdują się lub przetwarzają dane osobowe poza Twoim krajem. Poziom ochrony danych w innym kraju może nie być równoważny z poziomem ochrony w Twoim kraju. Przekazujemy dlatego Twoje dane osobowe tylko do krajów, w których Komisja Europejska zdecydowała, że mają odpowiedni poziom ochrony danych lub podejmujemy środki w celu zapewnienia, że wszyscy odbiorcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Robimy to na przykład poprzez zawieranie odpowiednich umów o przekazywaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne (2010/87/WE i/lub 2004/915/WE). Takie umowy są dostępne na żądanie skierowane na adres GDPR@gatx.eu.

 1. Okresy przechowywania

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas trwania procesu rekrutacyjnego lub w przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przechowywanie przez nas Twojej aplikacji do rozpatrzenia w przyszłości, dopóki nie odwołasz swojej zgody. W każdym przypadku będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo istnieją ustawowe obowiązki przechowywania lub potencjalne roszczenia prawne nie uległy jeszcze przedawnieniu.

 1. Państwa prawa w związku z Państwa danymi osobowymi

Zgodnie z obowiązującym prawem przysługują Ci m.in. prawa (na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa): (i) do sprawdzenia, czy i jakiego rodzaju dane osobowe posiadamy na Twój temat oraz do żądania kopii takich danych, (ii) żądania korekty, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych, które są niedokładne lub przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi wymogami, oraz (iii) żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, (iv) w pewnych okolicznościach sprzeciwienia się z uzasadnionych powodów przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub odwołania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie, (v) żądania przeniesienia danych, (vi) poznania tożsamości stron trzecich, którym przekazywane są Twoje dane osobowe, oraz (vii) złożenia skargi do właściwego organu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbyło się na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Nasze dane kontaktowe

Prośby i wszelkie inne pytania dotyczące niniejszej informacji prosimy kierować na adres twoja osoba kontaktowa w GATX lub GDPR@gatx.eu. Ponadto dane kontaktowe każdego podmiotu można znaleźć tutaj.

Data ostatniej aktualizacji 30 wrzesień 2021 r

Informacja na temat ochrony prywatności danych dla klienta

W grupie spółek GATX Rail Europe, w tym w szczególności w podmiotach z grupy GATX Rail Europe, z którymi Państwo współpracujecie i macie kontakt (“my”), ochrona Państwa danych osobowych jest bardzo ważna. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz, jeśli to następuje, w jaki sposób ujawniamy i wykorzystujemy takie dane, a także w jaki sposób możecie Państwo wykonywać swoje prawa jako podmiot danych.

 1. Cele, dla których przetwarzamy Państwa dane

Będziemy przetwarzać kategorie Państwa danych osobowych wskazane w punkcie 2 w następujących celach:

 • marketing bezpośredni za pomocą środków elektronicznych i nieelektronicznych oraz reklamy;
 • analiza satysfakcji klienta;
 • zarządzanie naszymi relacjami z (potencjalnymi) klientami, w tym analiza (potencjalnych) potrzeb biznesowych klientów oraz sposobu, w jaki korzystają z naszych produktów i usług;
 • analityka biznesowa i analizy statystyczne, w tym agregacja danych w celu analizy trendów rynkowych i przewidywania (potencjalnego) popytu klientów;
 • dokumentowanie interakcji (np. spotkań, rozmów telefonicznych, rozmów e-mailowych) z (potencjalnymi) klientami;
 • organizacja i zaproszenia na wszelkie nasze wydarzenia;
 • zarządzanie szansami rozwoju biznesu i śledzenie szans rozwoju;
 • analizowanie i prognozowanie (potencjalnego) zapotrzebowania klientów;
 • administrowanie wszelkimi wizytami w naszej siedzibie, w tym w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników i gości.

Pozyskujemy Państwa dane osobowe

 • bezpośrednio od Państwa, w trakcie naszej komunikacji lub relacji biznesowych; lub
 • ze źródeł publicznych (np. publicznych źródeł internetowych, rejestrów publicznych, publicznych list obecności na wydarzeniach); lub
 • za pośrednictwem naszych pracowników, którzy są z Państwem w kontakcie lub zarządzają relacjami z Państwem.

Nie macie Państwo obowiązku przekazania nam danych, o które Państwa prosimy. Jeśli jednak nie podacie nam Państwo swoich danych osobowych, niektóre procesy biznesowe lub marketingowe mogą być opóźnione lub nawet niemożliwe, a uczestnictwo w naszych wydarzeniach może stać się niemożliwe. Jeśli podanie nam Państwa danych osobowych będzie obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poinformujemy Państwa o tym osobno.

 1. Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe dotyczące Państwa:

 • Główne dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, zwrot grzecznościowy / płeć, język, kraj, data urodzenia, powiązany (potencjalny) klient (pracodawca), adres firmy, adres e-mail, numer telefonu, faks i inne dane kontaktowe, informacje, role / funkcje u (potencjalnego) klienta, dział i wszelkie inne dane niezbędne do skutecznej komunikacji z Państwem.
 • Dane dotyczące relacji: zainteresowania zawodowe i osobiste, informacje o karierze, notatki ze spotkań, otrzymywanie i reagowanie na inicjatywy marketingowe i sprzedażowe, informacje o udziale w losowaniach nagród i loteriach (np. przyznane nagrody), historia poprzednich interakcji z którąkolwiek ze spółek z naszej grupy, informacje o korzystaniu z wszelkich usług online świadczonych przez którąkolwiek ze spółek z naszej grupy, w tym adres IP, dane uwierzytelniające (np. nazwa użytkownika i hasło), odwiedzane adresy URL, godzina i data korzystania z usługi online lub jej konkretnej funkcji, nazwa i wersja używanego oprogramowania klienta, dane o lokalizacji i odwiedzana strona internetowa (URL) przed uzyskaniem dostępu do usługi online, historia złożonych zamówień, historia złożonych zapytań, kategoria klienta, korespondencja, dodatkowe informacje niezbędne do zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych klientów i odwiedzających, oraz wszelkie inne informacje w celu udokumentowania i utrzymania naszych relacji z Państwem.
 • Informacje handlowe: zakres pełnomocnictwa dla (potencjalnego) klienta, historia transakcji handlowych z którąkolwiek ze spółek z naszej grupy, umowy zawarte w imieniu klienta, dokumentacja umowna, informacje o wykonaniu umowy i przypadkach niewykonania, informacje o wygaśnięciu i rozwiązaniu umowy oraz inne informacje niezbędne do udokumentowania naszych stosunków handlowych z Państwa pracodawcą.
 1. Podstawy prawne przetwarzania

Kategorie Twoich danych osobowych wymienione w punkcie 2 przetwarzamy na podstawie

 • Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (“RODO”), o udzielenie której możecie Państwa zostać poproszeni w oddzielnym procesie;
 • Naszego nadrzędnego, uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu osiągnięcia celów określonych w pkt 1; lub
 • konieczności wywiązania się z prawnych obowiązków , którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Przekazywanie danych osobowych

Aby osiągnąć cele określone powyżej, możemy przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • Dostawcom usług IT, z których usług korzystamy;
 • audytorom w zakresie przeprowadzania audytów;
 • partnerom kontraktowym lub partnerom biznesowym, którzy uczestniczą lub powinni uczestniczyć w realizacji dostawy lub usługi;
 • spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej GATX Corporation (www.gatx.com);
 • bankom zarządzającym transakcjami płatniczymi;
 • sądom i organom władzy publicznej;
 • ubezpieczycielom w kontekście zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczącej dostawy/usługi lub wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Niektórzy z odbiorców, o których mowa powyżej, znajdują się lub przetwarzają dane osobowe poza Państwa krajem. Poziom ochrony danych w innym kraju może nie być równoważny z poziomem ochrony w Państwa kraju. Przekazujemy jednak Państwa dane osobowe tylko do krajów, w których Komisja Europejska zdecydowała, że mają odpowiedni poziom ochrony danych lub podejmujemy środki w celu zapewnienia, że wszyscy odbiorcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Robimy to na przykład poprzez zawieranie odpowiednich umów o przekazywaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne (2010/87/WE i/lub 2004/915/WE). Są one dostępne na życzenie (zob. dane kontaktowe w pkt 7).

 1. Okres przechowywania

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez (i) tak długo, jak długo będziemy w relacjach biznesowych z Państem, a następnie (ii) tak długo, jak będzie to wymagane przez ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania lub (iii) tak długo, jak potencjalne roszczenia prawne, w przypadku gdy dane osobowe są potrzebne do podniesienia lub obrony przed roszczeniem, nie uległy jeszcze przedawnieniu.

 1. Państwa prawa w związku z Państwa danymi osobowymi

Zgodnie z obowiązującym prawem macie Państwo prawo do (na warunkach określonych w obowiązujących regulacjach prawnych):

 • uzyskania potwierdzenia, czy i jakiego rodzaju dane osobowe przechowujemy na Państwa temat oraz żądania kopii takich danych;
 • żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • żądania przeniesienia danych;
 • żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.
 1. Nasze dane kontaktowe

Prośby i wszelkie inne pytania dotyczące niniejszej informacji prosimy kierować na adres twoja osoba kontaktowa w GATX lub GDPR@gatx.eu. Ponadto dane kontaktowe każdego podmiotu można znaleźć tutaj.

Ostatnia aktualizacja 30 wrzesień 2021 r

Polityka Prywatności i Plików Cookie

Administratorem niniejszej witryny jest GATX Rail Austria GmbH, Am Europlatz 5, Building C, A-1120 Vienna, Austria (“GATX”, “my” lub “nas”). GATX szanuje prywatność osób odwiedzających tę witrynę. Niniejsza Polityka określa kategorie danych osobowych jakie możemy uzyskać podczas Państwa wizyty na niniejszej stronie i sposób ich wykorzystania przez nas. Niniejsza Polityka może być aktualizowana, prosimy więc o sprawdzenie jej aktualności.

 1. Kategorie przetwarzanych danych, podstawy prawne i cel przetwarzania

W trakcie odwiedzania niniejszej strony gromadzone będą przez nas i przetwarzane następujące dane osobowe:

Data i czas w jakim odwiedzicie Państwo tę stronę, adresy odwiedzanych stron w naszej witrynie (URL), Państwa adres IP, nazwa oraz wersja przeglądarki, strona (URL) jaką odwiedziliście Państwo przed i jaką odwiedzicie po zalogowaniu się na naszą stronę, wybrane pliki cookie (zgodnie z pkt 3 poniżej); dane logowania oraz informacje, jakie sami Państwo udostępnicie podejmując aktywność na tej stronie (np. imię, adres, numer telefonu oraz adres mailowy).

Dane pobierane są od Państwa automatycznie przy wchodzeniu na stronę jak również w przypadku udostępnienia ich przez Państwa przy korzystaniu z witryny (np. przy wypełnieniu ankiety kontaktowej lub subskrypcji newslettera).

Nie macie Państwo obowiązku ujawniania nam danych, o które prosimy. Niemniej jednak, jeśli nie otrzymamy Państwa danych, nie będziecie mogli Państwo skorzystać z wszystkich funkcji niniejszej witryny. W przypadku gdy przekazanie Państwa danych wynika z przepisów prawa, otrzymacie Państwo od nas odrębną informację.

Dane, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez nas w celu umożliwienia Państwu dostępu do naszej strony oraz korzystania przez Państwa z ich konta, do zarządzania Państwa kontem jak również doskonalenia i dalszego rozwoju witryny, do rozpoznawania, zapobiegania i oraz wyjaśniania ataków na naszą stronę, analiz związanych z korzystaniem z naszej strony, generowania statystyk z tym związanych, analiz i prognoz zapotrzebowania ze strony klientów, doręczania naszych newsletterów oraz umożliwienia Państwu zadawania pytań za pośrednictwem strony.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes prawny do osiągnięcia wskazanych powyżej celów (Artykuł 6(1)(f) Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych) a w przypadkach uzyskania Państwa zgody, podstawą jest Państwa zgoda (Artykuł 6(1)(a) Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych).

Nie stosujemy systemu pozwalającego na automatyczną ocenę, wpływającą na Państwa sytuację prawną lub w inny podobny sposób wpływającą na Państwa.

 1. Przenoszenie Państwa danych osobowych

Aby osiągnąć powyżej określone cele, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom usług IT, w tym dostawcy usług hostingowych Data Quest, a także innym spółkom z grupy spółek GATX, wymienionym w pkt. 7 poniżej.

Niektóre z podmiotów, o których mowa powyżej, którym udostępnione zostaną dane, mogą mieć swoją siedzibę zagranicą. Poziom ochrony danych osobowych w innym kraju może się różnić od obowiązującego w Państwa kraju. Niemniej jednak, udostępniamy Państwa dane osobowe tylko do tych państw, co do których Rada EU stwierdziła, że zapewniają właściwy poziom bezpieczeństwa danych lub tym odbiorcom, w odniesieniu do których podjęliśmy odpowiednie środki zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa danych. Przykładem takich działań jest zawieranie odpowiednich umów dotyczących powierzania danych opartych na Standardowych Klauzulach Kontraktowych (2010/87/EC i/lub 2004/915/EC). Możecie uzyskać Państwo do nich dostęp na żądanie (dane kontaktowe w pkt 6).

 1. Cookies i Analityka Google

3.1. Cookies

Używamy plików cookies w celu poprawy funkcjonalności naszej witryny. Pliki cookies stanowią małe pliki tekstowe, które mogą zostać zainstalowane na Państwa urządzeniu końcowym podczas korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies używane są w celu zapewnienia zewnętrznym użytkownikom lepszej funkcjonalności serwisu. Pliki cookies nie mają dostępu do danych na Państwa komputerze, nie mogą ich odczytać ani zmodyfikować.

Używamy plików cookies, które

 • zostaną usunięte wraz z zamknięciem przeglądarki (pliki cokkies danej sesji)
 • pozostają na urządzeniu końcowym pomimo zamknięcia przeglądarki (pliki cookies trwałe)
 • zostały wprowadzone przez nas (pliki cookies bezpośrednie) lub pochodzą od osób trzecich (pliki cookies wtórne)

Z użyciem plików cookies przetwarzamy dane w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Używamy pliki cookies, które są absolutnie niezbędne do funkcjonowania naszej witryny, w oparciu o uzasadniony interes prawny w celu zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa niniejszej witryny (Artykuł 6(1 (f) Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych).
 • Wszystkie inne pliki cookies używamy na podstawie Państwa zgody (Artykuł 6(1)(a) Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych)

W celu cofnięcia Państwa zgody lub ograniczenia jej do niektórych plików cookies, możecie Państwo skorzystać między innymi z następujących opcji:

 • Użyjcie opcję ustawienia na swojej przeglądarce. Szczegóły znajdziecie Państwo w funkcji pomoc waszej przeglądarki.
 • Na stronie http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices możecie Państwo sprawdzić, jakie pliki cookies używacie i pojedynczo lub całościowo je deaktywować. Jest to oferta European Interactive Digital Advertising Alliance.

Cofnięcie Państwa zgody nie działa wstecz i nie wpływa na zgodne z prawem przetwarzanie danych w oparciu o wyrażoną zgodę przed jej cofnięciem. Zwracamy jednak uwagę, że funkcjonalność witryny może ulec ograniczeniu w związku cofnięciem lub ograniczeniem Państwa zgody.

Szczegóły plików cookies używanych przez nas:

3.2. Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analystics, internetowego serwisu analitycznego dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analystics stosuje „cookies” w postaci plików tekstowych, umieszczanych z Państwa komputerze, pomagających przeanalizować w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. Przetwarzamy Państwa dane w oparciu o uzasadniony interes prawny w celu uzyskania w rozsądny kosztowo sposób łatwego w korzystaniu dostępu do statystyk danej strony oraz zoptymalizowania naszych propozycji i ogłoszeń (Artykuł 6(1)(f) Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych).

Informacje uzyskane za pomocą cookies dotyczące korzystania przez Państwa ze strony (włączając w to adres IP oraz URL przeglądanych stron) będą przekazane oraz przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. My nie przechowujemy żadnych Państwa danych osobowych zgromadzonych w związku z korzystaniem z Google Analytics.

Niniejsza witryna korzysta z funkcji anonimizacji adresu IP dostarczanej przez Google Analytics. W związku z powyższym informacja o Państwa adresie IP zostanie ukryta/zanonimizowana z chwilą otrzymania przez Google Państwa adresu IP. Google użyje tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania przez Państwa ze strony, zestawiając raporty dotyczące aktywności witryny oraz świadcząc na naszą rzecz inne usługi dotyczące aktywności witryny oraz korzystania z Internetu. Google nie powiąże Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Możecie Państwo nie wyrazić zgody na używanie cookies wybierając odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możecie Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności strony. Ponadto możecie Państwo zapobiec gromadzeniu i korzystaniu przez Google z Państwa danych pobierając i instalując wtyczkę w przeglądarce dostępną pod: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Dalsze informacje dotyczące warunków korzystania Googla oraz oświadczeń o prywatności znajdziecie Państwo na https://www.google.com/analytics/terms/gb.html lub na https://policies.google.com/?hl=en&gl=uk.

 1. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe przechowywane będą tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w pkt 1 powyżej.

W każdym przypadku będziemy przechowywali Państwa dane osobowe przez okres (i) wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub (ii) w jakim potencjalne roszczenia, w których dane osobowe niezbędne są do podniesienia lub obrony przed roszczeniami, nie uległy przedawnieniu.

 1. Państwa uprawnienia związane z danymi osobowymi

Zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi przysługują Państwu (na warunkach określonych w odnośnych przepisach) uprawnienia do:

 • uzyskania potwierdzenia czy i jakiego rodzaju Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane oraz uzyskania kopii tych danych,
 • żądania sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
 • cofnięcia wszelkich zgód, udzielonych uprzednio na przetwarzanie (cofnięcie Państwa zgody nie wpływa na zgodne z prawem przetwarzanie danych w oparciu o wyrażoną zgodę przed jej cofnięciem),
 • żądania przeniesienia danych, oraz
 • złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.
 1. Grupa spółek GATX

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym spółkom z Grupy kapitałowej GATX:

Spółka Adres
GATX Rail Germany GmbH Valentinskamp 70
Emporio Tower
20355 Hamburg
Germany
GATX Rail Poland Sp z o.o. The Warsaw HUB
Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa
Poland
GATX Rail France SAS 64 rue Tiquetonne
75002 Paris
France
GATX Rail Europe B.V. Johan de Wittstraat 130
3311 KJ Dordrecht
The Netherlands
GATX Rail Switzerland GmbH Neuhofstrasse 12
6340 Baar – Neufeld
Switzerland
Wagon Service Ostróda Sp.z o.o. ul. 11-go Listopada 26
14-100 Ostróda
Poland

 

Ostatnia aktualizacja 01.08.2020

Informacja na temat ochrony prywatności danych dla Dostawcy

Niniejsza informacja informuje Państwa w jaki sposób Grupa GATX Rail Europe, w szczególności podmiot Grupy GATX Rail Europe, z którym jesteście Państwo w kontakcie, (“my“) będzie przetwarzać Państwa dane osobowe.

 1. Cele, dla których przetwarzamy Państwa dane

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe (wskazane w punkcie 2 poniżej) w następujących celach:

 • współpraca w łańcuchu dostaw;
 • zakupy;
 • analiza wydatków;
 • finansowe zarządzanie łańcuchem dostaw;
 • dynamiczne ustalanie cen;
 • odkrywanie dostawców;
 • strategiczne zaopatrzenie;
 • zarządzanie cyklem życia kontraktu;
 • zarządzanie dostawcami;
 • zarządzanie fakturami; i
 • płatności.

Pozyskujemy przedmiotowe dane bezpośrednio od Państwa, od naszych partnerów dystrybucyjnych lub Państwa pracodawcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podacie Państwo swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie przeprowadzić odpowiednich procesów biznesowych, w tym procesów sprzedaży i dystrybucji.

 1. Kategorie przetwarzanych danych i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe (i) na podstawie naszego nadrzędnego, uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na realizacji celów określonych w pkt 1 powyżej; lub (ii) w związku z koniecznością wykonania zobowiązania umownego lub w celu podjęcia kroków na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub (iii) w związku z koniecznością wywiązania się z obowiązków prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

a) Dane podstawowe

 • Imię i nazwisko;
 • Tytuł naukowy;
 • Zwrot grzecznościowy/płeć;
 • Nazwa firmy;
 • Adres;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Inne dane kontaktowe dostawcy;
 • Raport z oceny korporacyjnej;
 • Imię i nazwisko osoby kontaktowej dostawcy;
 • Stanowisko i rola w zespole projektowym;
 • Dział;
 • Język;
 • Dane kontaktowe związane z pracą;
 • Role partnerskie dostawców potrzebnych do fakturowania i składania zamówień;
 • Numer identyfikacyjny wydany przez organ państwowy;
 • Informacje na temat korzystania z wszelkich usług online świadczonych przez dowolną spółkę z Grupy GATX, w tym adres IP, dane uwierzytelniające (np. nazwa użytkownika i hasło), odwiedzane adresy URL, godzina i data korzystania z usługi online lub jej konkretnej funkcji, nazwa i wersja używanego oprogramowania klienckiego, dane o lokalizacji oraz strona internetowa (URL) odwiedzone przed uzyskaniem dostępu do usługi online;

b) Informacje księgowe i płatnicze

 • Numer VAT;
 • Kod podatku;
 • Klucz kraju;
 • Klucz bankowy;
 • Konto;
 • Imię i nazwisko posiadacza rachunku;
 • Klucz konta;
 • Kategoria banku;
 • Szczegóły referencyjne;
 • Kod SWIFT;
 • IBAN
 • Nazwa i adres banku;
 • Załączanie dokumentów potwierdzających;
 • Korespondencja księgowa; i
 • Warunki płatności.

c) Klasyfikacja dostawców

 • Portfolio dostawców;
 • Kategorie produktów;
 • Główna kategoria produktów;
 • Kategoria dostawcy; i
 • Dodatkowe kategorie produktów.

d) Kwalifikacja dostawcy

e) Informacje o towarach i/lub usługach oferowanych przez dostawcę

 • ilość i jakość oferowanych towarów i/lub usług; i
 • inne warunki handlowe oferty

f) Informacje o umowie

 • warunki handlowe umowy;
 • wszelkie inne dokumenty umowne;
 • prawne warunki umowy; i
 • informacje o wykonaniu umowy i przypadkach niewykonania umowy.
 1. Przekazywanie danych osobowych

W celach określonych powyżej przekażemy niektóre z Państwa danych osobowych następującym odbiorcom:

 • Dostawcom usług IT, z których usług korzystamy;
 • Podmiotom grupy GATX; i
 • naszym partnerom dystrybucyjnym i biznesowym, jeśli są zaangażowani w dostarczanie produktów/usług.

Niektórzy z odbiorców, o których mowa powyżej, znajdują się lub przetwarzają dane osobowe poza Państwa krajem. Poziom ochrony danych w innym kraju może nie być równoważny z poziomem ochrony w Państwa kraju. Dlatego podejmujemy środki w celu zagwarantowania, że wszyscy odbiorcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Robimy to na przykład poprzez zawieranie odpowiednich umów o przekazywaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne (2010/87/WE i/lub 2004/915/WE). Takie umowy są dostępne na żądanie skierowane na adres: GDPR@gatx.eu.

 1. Okresy przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak zasadnie uznamy to za konieczne do osiągnięcia celów określonych w punkcie 1 powyżej i jak jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. W każdym przypadku będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak długo wymagały będą ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania lub potencjalne roszczenia prawne nie uległy jeszcze przedawnieniu.

 1. Państwa prawa w związku z Państwa danymi osobowymi

Zgodnie z obowiązującym prawem przysługują Państwu m.in. prawa (na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa): (i) sprawdzenia, czy i jakiego rodzaju dane osobowe na Państwa temat przechowujemy oraz do żądania kopii takich danych, (ii) żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia Państwa danych osobowych, które są niedokładne lub przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi wymogami, oraz (iii) żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, (iv) w pewnych okolicznościach sprzeciwu z uzasadnionych powodów przetwarzania Państwa danych osobowych, (v) zażądania przeniesienia danych, (vi) poznania tożsamości stron trzecich, którym przekazywane są Państwa dane osobowe oraz (vii) złożenia skargi do właściwego organu.

 1. Nasze dane kontaktowe

Prośby i wszelkie inne pytania dotyczące niniejszej informacji prosimy kierować na adres twoja osoba kontaktowa w GATX lub GDPR@gatx.eu. Ponadto dane kontaktowe każdego podmiotu można znaleźć tutaj.

Ostatnia aktualizacja 30 wrzesień 2021 r

Kontakt

W przypadku pojawienia się pytań lub sugestii dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółki należące do GATX Rail Europe Group, prosimy uprzejmie o kierowanie ich do pana Gregora Gessnera na adres GDPR@gatx.eu lub pisemnie na adres:

GATX Rail Austria GmbH
Am Europlatz 5
Building C
A-1120 Vienna
Austria

W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych przez GATX Rail Germany GmbH mogą się Państwo również zwrócić do naszego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych:

DPO Service GmbH
Bethmannstraße 50-54
D-60311 Frankfurt/Main
Niemcy
Datenschutz@dposervice.de

Browser oudated

Your web browser (Internet Explorer) is out of date. Please switch to a different, up-to-date browser to experience more security, speed and best user experience on the site.

Okay

Language Selection

Our website is available in other languages too. You can select your preferred language below.
Recommended language for you:
... or choose another language: